Bảng mаu vải

Bang mau
vải bố 2 màu
Bang mau
Vải bố 2 màu 1
Bang mau
Vải bố 400 pvc
Bang mau
Vải dù 420 caro